Beretning og regnskab

Menighedsrådets beretning for 2015

Læs her menighedsrådets beretning for 2015 fremlagt på offentligt menighedsmøde i Rørbæk Forsamlingshus den 12. april 2016

Menighedsrådets beretning for 2014

Læs her menighedsrådets beretning for 2014, fremlagt på offentligt menighedsmøde i Stenild Forsamlingshus den 22. april 2015


Menighedsrådets beretning for 2013

Læs her menighedsrådets beretning for 2013, fremlagt på offentligt menighedsmøde i Klubhuset i Grynderup den 23. april 2014


Menighedsrådets beretning for 2012

Læs her menighedsrådets beretning for 2012, fremlagt på offentligt menighedsmøde i Stenild Forsamlingshus den 10. april 2013


Menighedsrådets beretning for 2011

Læs her menighedsrådets beretning for 2011, fremlagt på menighedsmøde i Rørbæk Forsamlingshus den 21. maj 2012


Menighedsrådets beretning for 2010

Beretning og regnskab 2010

Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd

Menighedsrådet

Antal møder: 9 (8 i 2009)

(20. januar, 22. februar, 30. marts, 21. april, 26. maj, 21. juni, 19. august, 6. oktober, 8. november)

Møderne i 2010 har drejet sig om den almindelige drift og de mange gøremål for menighedsrådet i sager om regnskab og budget, men også personaleforholdene fylder meget.

Ved siden af disse møder har de forskellige udvalg under menighedsrådet også haft flere opgaver af forberedende art.

To stående udvalg er bygningsudvalget og kommunikationsudvalget.

Bygningsudvalget har haft to møder, hvor man blandt andet har fulgt op på kirkesynene. Renoveringen af tagrenderne i præstegården har også været diskuteret, efter de blev ødelagt af snetryk.

Medlemmerne af kommunikationsudvalget har haft tre møder, hvor kirkebladet blandt andet evalueres, ligesom det er besluttet, at en ny hjemmeside etableres hos Danmarks Kirkelige Mediecenter. 
Medlemmerne har desuden deltaget i to interessante kurser i stiftsregi: Et om hjemmesider og et om kirkeblade.

Aktivitetsudvalget er et nyt udvalg, der blev nedsat i 2010. Alle tre sogne er repræsenteret, og udvalget tilrettelægger for eksempel julekoncerterne og de andre aktiviteter i løbet af året.
Udvalget har også inviteret fem kirkeligt interesserede, som ikke sidder i menighedsrådet, til at komme med ideer og forslag til nye aktiviteter.
Vi påskønner dette frivillige arbejde meget højt, og det er værdifuldt for menighedsrådet at høre andre meninger og få hjælp til at gennemføre for eksempel fastelavnsgudstjenesten i Grynderup, der tegner til at blive en god og velbesøgt tradition.

Der har også i 2010 været rigtig mange opgaver for alle menighedsrådsmedlemmerne, og alle opgaver er udført meget samvittig¬hedsfuldt. En stor tak for det.

Personale

Uden vores ansatte og deres store indsats i det daglige har kirkerne og kirkegårdene ikke kunnet fremstå så fine, som de gør. Alt er i skønneste orden, selv om vejr og vind ikke altid gør det udendørs arbejde lige behageligt.

Efterårsarbejdet var vist endda meget vådt i 2010, så de nye tørreskabe blev rigtig taget i brug! Og så al den sne igen! Tak for slæbet med det hele til Tove, Margith og Anders.

1. juli opsagde Anne Verdelin sin stilling som kirkesanger i Stenild, da hun havde fået en heltidsstilling på gymnasiet i Års. Stillingen blev slået op, og vi ansatte den unge musik- og nyuddannede Astrid Holm Olesen, Arden, som begyndte den 1. august.

Inge Lise Hemmingsen er vores regnskabsfører, som har et meget stort arbejde med den løbende kontering af de mange bilag, indberetning af timer mv. til FLØS, moms og skat, samt tilrettelæggelse og færdiggørelse af budget og regnskab.

Især disse to sidstnævnte opgaver har krævet mange ekstra kræfter, da vi fra Kirkeministeriets side er blevet pålagt at udarbejde nye kontoplaner og regnskabsopbygninger.
Det har kostet mange timers arbejde at få alt dette på plads, men det har du klaret rigtig fint, Inge Lise. Tak for det.

Det skal også nævnes, at de nye overenskomster for graverne og kirkemusikerne har været behandlet i menighedsrådet. Der er mange nye regler at arbejde med, og her har kontaktperson Knud Erik Høegh Sørensen haft meget at se til.

Bygninger og kirkegårde

Også 2010 har været et travlt år med mange renoveringsopgaver.

- I Stenild har først og fremmest renoveringsarbejdet med graverhuset fyldt meget.
Huset kunne tages i brug ved sommertid, og nu er der gode omklædnings- og badeforhold for personalet. Der er et stort og lyst frokostrum og gode skabe til opbevaring af nødvendige papirer mv.
I forbindelse med ombygningen fik vi også opsat et nyt oliefyr og nye rør ind til kirken. Vi forventer, at det nye fyr bruger mindre olie til den samme opvarmning. Det blev tillige opdaget, at olietanken også havde nået sin udløbsdato, og provstiudvalget har godkendt anskaffelsen af en ny.
Den kunne betales af de ikke-forbrugte midler af den samlede bevilling på i alt 500.000 kroner. Det endelige byggeregnskab viser endda, at der fortsat er godt 60.000 tilbage af bevillingen. Vi søger om, at en del af de penge anvendes til anskaffelse af maskinel og programmer til gravernes administration af kirkegårdsdriften.
Menighedsrådet er meget tilfreds med resultatet af renoveringen, og vi har fået rigtig meget for pengene. En stor tak til byggeudvalget og især til kirkeværge Poul Erik Bundgård, der har fungeret som en årvågen leder af byggeprojektet.

- Provstiudvalget har også bevilget penge til en renovering af Grynderup Kirkes gamle alterkalk, hvis cuppa var revnet og meget porøs. Arbejdet med kalken har sølvsmed Ebbe Hjort i Thy udført på smukkeste vis.
Alterkalken har indgraveret årstallet 1685, og den er vurderet og analyseret af konservator Karen Stemann Petersen fra Nationalmuseet, og det er hendes anvisninger, sølvsmeden har fulgt. Han har smedet en ny cuppa, som er blevet lueforgyldt og påsat en hældetud. Foden og nodus er samtidigt blevet afrenset og oppoleret, så kalken nu er meget, meget smuk. Det er fantastisk at tænke sig, at den har været i brug i over 325 år!

- Endelig skal det nævnes, at der i de sidste uger inden jul er blevet opsat et automatisk kimeanlæg i Grynderup Kirke. I forbindelse med et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet blev det påbudt, at graveren på grund af for højt støjniveau ikke længere måtte kime.
I de to andre kirker har man allerede for år tilbage etableret sådanne kimeanlæg, og det havde længe været menighedsrådets ønske at få et tilsvarende opsat i Grynderup også, men nu fik Arbejdstilsynets påbud altså fremskyndet projektet.

Aktiviteter

Året har budt på en række arrangementer og foranstaltninger i kirkeligt regi.

- Jeg kan nævne den vellykkede fastelavnsfest i Grynde¬rup med gudstjeneste i kirken og komsammen i Klubhu¬set, arrangeret i fællesskab af landbyforeningen, børneklubben Rødderne og menighedsrådet.
- En levende forårskoncert i Grynderup Kirke med den musikalske familie Pultz
- Friluftsgudstjeneste i Grynderup i forbindelse med lands-byfesten
- Godt tilrettelagt og velbesøgt sogneudflugt til Mariager Kirke og Julemærkehjemmet i Hobro
- Sommermødet i præstegården
- Julekoncerter med vidt forskellig slags musik i alle tre kir¬ker: Koret fra Sct. Clemens Kirke i Stenild; den børnerettede julekoncert i Rørbæk og Helligtrekongerkoncerten i Grynderup (der dog fandt sted 5. januar 2011)

Regnskab 2010

En driftsramme medregnet anlæg på godt 2 mio. er rigtig mange penge. Men vi har haft penge til selv at afholde alle udgifter til for eksempel etablering af automatisk kiming i Grynderup, der kostede omkring 40.000 kroner.

Mål for det kommende års arbejde

En meget tidkrævende opgave i 2011 er planlægningen af renoveringen af indgangspartiet i Grynderup Kirke. Provstiudvalget har bevilget 800.000 kroner til dette omfattende arbejde.

En anden stor opgave i 2011 bliver etableringen af en ny hjemmeside, som vi køber hos Danmarks Kirkelige Mediecenter.

Kalender

28feb kl. 11:00

Gudstjeneste i Rørbæk kirke

2. søndag i fasten

Gudstjeneste ved Laila Olesen

28feb kl. 11:00
07mar kl. 09:30

Gudstjeneste i Stenild kirke

3. søndag i fasten

Gudstjeneste ved Laila Olesen

07mar kl. 09:30
07mar kl. 11:00

Gudstjeneste i Grynderup kirke

3. søndag i fasten

Gudstjeneste ved Laila Olesen

07mar kl. 11:00
Viser 7 til 9 af 9
Første Forrige 1-6 7-9 Næste Sidste